\r3))31 r**1èr**1s**1,s.**.1hs3**31¸s++1ðs++1t.++.1Tt3++31”t,,1Èt,,1ðt.,,.10u3,,31pu--1¸u--1äu.--.1(v3--31Xv..1¤v..1Ìv....1 w3..31Lw//1€w//1¨w.//.1èw3//310x001`x001„x.00.1Ìx30031 y1110y111ly.11.1°y31131øy221 z221Xz.22.1z32231Ôz331 {331({331d{.33.1¤{33331ä{441 |441D|441||.44.1¸|34431ü|551L}551}.55.1Ì}35531 ~661P~661~.66.1Ð~36631H771 771è.77.1$€37731”€881܀881 .88.1d991œ991؁.99.1‚::1H‚::1ˆ‚.::.1°‚;;1ô‚;;14ƒ.;;.1|ƒ<<1¼ƒ<<1„.<<.10„==1t„.==.1°„>>1ô„.>>.1@…??1ˆ….??.1ä…@@1@†.@@.1 †AA1؆BB1<‡CC1€‡DD1ȇEE1 ˆFF1XˆGG1„ˆHH1äˆII18‰JJ1ˆ‰KK1ȉLL1ŠMM1hŠdd1ÀŠee1܊ff1‹gg1(‹‚‚1H‹ƒƒ1l‹ŒŒ1˜‹1¼‹––1ä‹——1Œªª1$Œ««1@ŒÆÆ1`ŒÇÇ1„Œwin:InfoopcodeErrorXopcodeReportUnresponsivenessBucketedData0opcodeStartSelectCore8opcodeE1oUpconvertedTypes4opcodeStartCmdExecution(opcodeOpenDialog4opcodeStartFastAccBoot$opcodeDisplayDropcodeLr$opcodePageTurn,opcodeCacheMissCpo0opcodeDoPsBeginStart0opcodeLoadToolsStart,opcodeLiveDragStart0opcodeCommentFileOpen(opcodePasteStart(opcodeCoreDocEdit<opcodeUIMPreTranslateStart8opcodeFunctionElapsedTime,opcodeTextWrapping4opcodeProgressBarStart,opcodeImmZoomEntry0opcodeReflowOccurred opcodeFontPCTLopcodeApplyGalleryBulletsNumbering0opcodeZoomScrollCause$opcodeFindStart$opcodeUndoStart<opcodeTrackChangesNewState8opcodeLogDisplayTreeStart4opcodeFieldUpdateStart,opcodeCoreBootStart<opcodeWordMailGetAttachment<opcodePctFontMergeConflict(opcodeAutoswitch4opcodeMemoryLevelChange(opcodeRtcOpStart0opcodeEdpiFromIdocNil<opcodeDocCorruptionPossible(opcodeObjectModel0opcodeAtMentionAdded4opcodeDocumentScrollEnd@opcodeHtmlImportImageRelWidth opcodeWarningLopcodeReportUnresponsivenessTimeout0opcodeStopSelectCoreTopcodeE1oUpconvertUnsupportedInSubDocs4opcodeStopCmdExecution(opcodeCloseDialog0opcodeViewportMoveEnd0opcodeStopFastAccBoot,opcodeDisplayDrEndopcodeLrEnd,opcodePageTurnStart,opcodeCacheMissFco,opcodeDoPsBeginEnd,opcodeLoadToolsEnd(opcodeLiveDragEnd4opcodeCommentPopoutOpen$opcodePasteEnd8opcodeUIMPreTranslateEnd0opcodeProgressBarStop8opcodeImmZoomStateToggle$opcodeOpenInRM$opcodeFindError opcodeUndoEndHopcodeTrackChangesStateOnFileOpen4opcodeLogDisplayTreeEnd0opcodeFieldUpdateEnd,opcodeCoreBootStop<opcodeWordMailSetAttachment4opcodePctMergeConflict(opcodeDefaultView4opcodeMemoryLimitChange$opcodeRtcOpEnd8opcodeEdpiFromIdocSuccessTopcodeOMCTextStr2DestructorDisposedPdod4opcodeAtMentionRemoved@opcodeHtmlImportTableMaxWidthPopcodeBucketedResponsivenessDataStart8opcodeStartSelectDrawNew4opcodeE1oUpconvertStart4opcodeInitCmdExecution4opcodePopupMenuOpening4opcodeViewportScrollTo\opcodeFastAccDocEditedWithUIAClientRunning(opcodeDisplayDrgopcodeLrg(opcodePageTurnEnd,opcodeCacheMissCso8opcodeDoPsBeginCopyStartDopcodeLoadSpellSuggestionStart,opcodeLiveDragAbort@opcodeMarkupBalloonOptionSet$opcodeCopyStart4opcodeUIMTranslateStart8opcodeImmZoomSecondLevel$opcodeColMinHitDopcodeNonIncrementalFindCalled(opcodeUndoAction0opcodeLogDisplayTree@opcodeFieldUpdateUnsupported,opcodeBootTaskStart8opcodeWordMailInsertParts8opcodeTeachingCalloutShow8opcodeMemoryLevelCurrent4opcodeRtcCaretOpDoStart4opcodeEdpRevokedSession8opcodeAtMentionShortenedPopcodeBucketedResponsivenessDataStop4opcodeStopSelectDrawNew0opcodeE1oUpconvertEnd4opcodeScheduleCmdUpdate0opcodePopupMenuOpened0opcodeViewportZoomToHopcodeFastAccUIAProviderAPICalled,opcodeDisplayDrgEnd opcodeLrgEnd4opcodePageTurnCarousel,opcodeCacheMissCto4opcodeDoPsBeginCopyEnd@opcodeLoadSpellSuggestionEnd<opcodeLiveDragDropDetectedHopcodeCommentPopoutOpenTriggering opcodeCopyEnd0opcodeUIMTranslateEnd<opcodeAllowAutoReadingMode,opcodeFindBarClosed0opcodeUndoStackBlown<opcodeLogDisplayTreePrStart,opcodeBootTaskStop<opcodeWordMailCancelSignalHopcodeTeachingCalloutUserDismissTopcodeMemoryLevelAfterCachePolicyChange0opcodeRtcCaretOpDoEnd8opcodeEdpIdentityChanged<opcodeAtMentionCCardOpened,opcodeStartInitScxdopcodeE1oUpconvertWrapPathBoundingBoxComparison0opcodeBeginCmdUpdate(opcodeStartDialogXopcodeViewportCorrectionForReadingLayoutXopcodeFastAccTextAndTextRangePatternCount(opcodeDisplayDrdo4opcodeApplyGalleryStyle8opcodeDoPsBeginRangeStart0opcodeNextErrorStart8opcodeLiveDragUpdateStartTopcodeCommentAddedWithKeyboardShortcut$opcodeCutStart0opcodeUIMTfImplStartHopcodeAllowAutoReadingModeChange opcodeFindEnd@opcodeBeginUndoTrackingStart8opcodeLogDisplayTreePrEnd0opcodeBeginBootDetail8opcodeWordMailInsertPartDopcodeTeachingCalloutOnDismiss8opcodeMemoryReenableCache@opcodeRtcProcessAllRbodStart0opcodeAtMentionError(opcodeStopInitScx,opcodeEndCmdUpdate0opcodeViewportInertiaLopcodeGetAnnotationObjectAttribute0opcodeDisplayDrdoEnd8opcodeCacheCpoCpMismatch4opcodeDoPsBeginRangeEnd,opcodeNextErrorEnd<opcodeLiveDragUpdateFinishPopcodeReturnedToRvtAnchorTextUsingEsc opcodeCutEnd,opcodeUIMTfImplEnd,opcodeReplaceStart<opcodeBeginUndoTrackingEnd4opcodeLogDisplayTreePr8opcodeInitPluggableUICore<opcodeWordMailEditablePart$opcodeZoomReset<opcodeRtcProcessAllRbodEnd<opcodeAtMentionFlyoutInvoke8opcodeStartOptimizeSelNew(opcodeStartLongOp@opcodeViewportInertiaTooWeakDopcodeCommentReplyButtonInvoked(opcodeDisplayEdlDopcodeDoPsRepagToPgnFirstStart<opcodeNextErrorNoMoreErrors4opcodeLiveDragMouseMsg,opcodeCommentAdded4opcodeClipboardChanged@opcodeUIMOurLockGrantedStart(opcodeReplaceEnd<opcodeEndUndoTrackingStart@opcodeLogDisplayTreeEdlStart,opcodeBootParameterTopcodeWordMailBlockedContentCallbackSet,opcodeRtcConnected@opcodeAtMentionFlyoutDismiss8opcodeStopOptimizeSelNew(opcodeStopLongOpDopcodeViewportInertiaNoSnapBack@opcodeCommentDelButtonInvoked,opcodeDisplayEdlEnd@opcodeDoPsRepagToPgnFirstEnd0opcodeUndoAutoCorrect@opcodeLiveDragMouseMsgInQueue0opcodeCommentDeleted,opcodePasteExternal<opcodeUIMOurLockGrantedEnd8opcodeNavPaneNoPageFilter8opcodeEndUndoTrackingEnd<opcodeLogDisplayTreeEdlEnd4opcodeBootTaskInitIntlHopcodeWordMailSDTInsertedSuccess0opcodeRtcDisconnected4opcodeAtMentionDocOpen8opcodeStartUnselectSelOld,opcodeDocumentCloseLopcodeViewportInertiaOutsideBoundsHopcodeCommentResolveButtonInvoked(opcodeDisplayPageDopcodeDoPsBeginLayoutPageStart<opcodeProofingAbortedByUser@opcodeLiveDragMouseMsgSkipped0opcodeCommentResolved@opcodeEnableUIMOvertypeStart8opcodeUndoMergeFinalized4opcodeLogDisplayTreeEdl8opcodeBootTaskHandleProfqLopcodeWordMailInsertSdtAtBeginning$opcodeRtcBrokendopcodeAtMentionNotificationCollectorProcessList8opcodeStopUnselectSelOld8opcodeViewportMoveScroll0opcodeDisplayPageEnd@opcodeDoPsBeginLayoutPageEnd4opcodeAutoCorrectArrowTopcodeLiveDragMouseMoveDistanceAndTime8opcodeCommentlTagReplaced<opcodeEnableUIMOvertypeEnd(opcodeNoUndoMerge<opcodeLogDisplayTreeDrStart4opcodeBootTaskFirstBoot@opcodeWordMailGetInsertionCp@opcodeRtcAnalyzeAndDoFailure`opcodeAtMentionNotificationCollectorResetList4opcodeStartEraseSelOld<opcodeViewportMoveNoScroll(opcodeDisplayJob8opcodeDoPsLayoutPageStartXopcodeProofingApplySpellSuggestionNumberXopcodeLiveDragMouseMoveTopDistanceAndTime<opcodeCommentsIdsPartFoundLopcodeUIMDeleteSurroundingTextStart8opcodeLogDisplayTreeDrEnd0opcodeBootToIdleStopTopcodeWordMailCancelPendingE2ODownload0opcodeRtcRevertStart0opcodeStopEraseSelOld@opcodeViewportPageTurnBounds,opcodeDisplayJobEnd4opcodeDoPsLayoutPageEndHopcodeProofingDeleteRepeatedWordHopcodeUIMDeleteSurroundingTextEnd<opcodeLogDisplayTreeDrText4opcodeBootTaskTimeTaken<opcodeWordMailSetAuthorName,opcodeRtcRevertEnd0opcodePushRcwIntoSel@opcodeViewportFastCorrection@opcodeDoPsBeginPrintPageStartHopcodeProofingNotifyNoMoreErrorsDopcodeUIMSetComposingTextStart<opcodeLogDisplayTreeDrTable0opcodePreviewHandlerDopcodeWordMailClearFastDocument@opcodeRtcPreprocessRbodStart(opcodeSetSelPdod4opcodeRegularSnapPoints<opcodeDoPsBeginPrintPageEnd8opcodeProofingClosePaneUI@opcodeUIMSetComposingTextEnd8opcodeLogDisplayTreeDrdo@opcodeSessionHandoffReceived8opcodeWordMailSaveSuccess<opcodeRtcPreprocessRbodEnd8opcodeStartTurnOffSelCore8opcodeIrregularSnapPoints4opcodeDoPsSortLrsStart8opcodeProofingOpenPaneUI8opcodeUIMCommitTextStart4opcodeLogDisplayTreeDrg(opcodeBootSummaryHopcodeWordMailUpdateContentStart0opcodeRtcReplayStart8opcodeStopTurnOffSelCorePopcodeHandleViewportMoveBlankContent0opcodeDoPsSortLrsEnd4opcodeUIMCommitTextEnd8opcodeLogDisplayTreeDrgbdDopcodeWordMailUpdateContentStop,opcodeRtcReplayEndHopcodeStartExpandForTableBordersTopcodeAirspaceOutOfBoundsTextureRequest8opcodeDoPsPrintPageStart8opcodeUIMDispUpdateStart<opcodeLogDisplayTreeDrartoHopcodeWordMailAppendContentStartHopcodeRtcAnalyzerUnSupportedActtDopcodeStopExpandForTableBorders4opcodeViewportMoveStart4opcodeDoPsPrintPageEnd4opcodeUIMDispUpdateEnd<opcodeLogDisplayTreeDrlnbcDopcodeWordMailAppendContentStop$opcodeRtcAlive@opcodeHandleViewportMoveLater4opcodeDoPsEndPageStart@opcodeUIMNotifyTextInputError<opcodeLogDisplayTreeDroadm`opcodeWordMailInsertParaBeforeMessageContent opcodeRtcDeadDopcodeDirectManipulationStarted0opcodeDoPsEndPageEnd0opcodeUIMGetEditable4opcodeLogDisplayTreeSpxHopcodeWordMailContentCopySuccessLopcodeRtcAnalyzerUnSupportedContentLopcodeInitializeDirectManipulation4opcodeDoPsEndRangeStart<opcodeUIMSetComposingTextUI8opcodeLogDisplayTreeLinfoDopcodeWordMailE2OCountInMessage8opcodeRtcColorsValidation0opcodeViewportMoving0opcodeDoPsEndRangeEnd0opcodeUIMCommitTextUI@opcodeLogDisplayTreeLineareaHopcodeWordMailUpdateE2OLinkedPath8opcodeRtcChangeAlwaysSave,opcodeViewportMoved4opcodeDoPsEndCopyStartHopcodeUIMDeleteSurroundingTextUIDopcodeWordMailUpdateAttachment,opcodeRtcOptInStateDopcodeZoom=="menu-five menu-common"){ // alert("out"); divs[i].style.display = "none" break; } } } $(FrontNewsCategory_tree01['FrontNewsCategory_tree01-1447043970905_init']); //]]>
您现在的位置:新闻中心 >> ä¸šåŠ¡åŠ¨æ€ >> è¾°æ˜Ÿç§‘技 >> ä¸æƒ³èŽ·å¥–的企业没有好技术

不想获奖的企业没有好技术

来源:数码辰星科技 浏览次数: 日期:2016-03-01

2016年迎年开门红,2月19日北京市科学技术奖励大会上,副市长宣布辰星科技公司完成的数字电影放映服务器产品,获2015年北京市科学技术二等奖,并亲手颁布获奖证书。

北京市科学技术奖励大会现场,辰星科技荣获2015年北京市科学技术二等奖

2015年北京市科学技术二等奖证书内页 

2月29日,得知辰星科技获奖喜讯的亦庄经济技术开发区新闻中心光临辰星科技总部--数码庄园,专门为此获奖产品对获奖单位进行采访。分别在辰星科技的工作区、实验室、放映间等地进行取景,并记录下研发工程师的工作状态,连连惊叹研发、测试工作的不易,并对辰星科技总经理孙晓斌博士进行了专访。

在国外数字电影放映服务器高技术门槛和高成本的双重压力下,辰星科技率先解决了国内自主知识产权2K/4K数字电影放映服务器产品从无到有的问题。通过多年探索研究,辰星科技在硬件系统、软件系统以及信息安全系统方面,攻克大量技术难点,完成了样机的研发,先后通过FCC、FIPS、DCI等国内、国际权威检测机构严苛、细致的检测,以及广电总局电影检测所国内2K/4K标准的检测认证,各项产品技术指标完全符合国际标准水平。

此次获奖产品——“符合国际DCI规范的2K/4K数字电影放映服务器关键技术研发与应用“实现了系统集成创新,满足了国内观众对高质量电影体验的需求。该成果获授权发明专利5项,软件著作权3项。研发的产品经国际权威检测机构的检测表明,产品各项技术指标均达到国际标准要求水平。成果产品已在国内200多家影院使用,累计销售近千台AQ系列数字电影放映服务器。

辰星科技获评“北京市新技术新产品资质”

同时,辰星科技申报的产品--支持远程管理无人放映的智能影院多厅放映管理服务平台“获评北京市新技术新产品资质”。

2015年北京市“最具投资价值文化创意企业” 

凭借这一件件技术、产品优势辰星科技一跃成为2015年北京市“最具投资价值文化创意企业”。

辰星科技总经理孙晓斌博士凭借极强的前瞻性,带领辰星人努力转型。从单纯的技术型发展公司“变身”为影院全行业的服务“管家”。当然前进的路上还有不少困难,辰星人需要不断团结创新才能协调新的研究方向,在产品规划过程中不断调整对于未来发展的考量,相信辰星影院新模式必将掀起新一轮市场热潮。

所属类别: 辰星科技

该资讯的关键词为:

相关资讯